top of page

Autismewerking

Als school stemmen we ons aanbod af op kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS). We profileren ons als een autismevriendelijke school die over de expertise beschikt om een aanbod te organiseren die optimale leer- en ontwikkelingskansen creëert voor kinderen met ASS.

In ons dagelijks handelen richten wij ons op volgende uitgangspunten:

 

Samen sterk

 • De dynamiek van de klasgroep staat centraal. De sociale context waarin kinderen met ASS dagelijks functioneren, stimuleert hen om sociale relaties aan te gaan en hieruit te leren. Het contact met hun klasgenoten en de leerkrachten bevordert hun sociaal-emotionele ontwikkeling.

 • Hun talenten en sterke kanten zien wij als een inspiratiebron voor kinderen zonder ASS.

 

 

Aandacht voor elk kind

De persoonlijke ontwikkeling van elk kind vertrekt vanuit de sterke kanten die aanwezig zijn.

 • Hun talenten, interesses en voorkeuren vormen daarom het uitgangspunt van onze werking.

 • We gaan samen met het kind op weg. Als school willen wij kansen bieden die het beste uit elk kind met ASS naar boven haalt!

 

 

Leerkracht doet ertoe

 • Duidelijkheid, structuur en eenduidigheid staan voorop in ons aanbod.

 • We streven naar een eenduidige aanpak en voortdurende contextverduidelijking voor onze leerlingen met ASS, zonder voorbij te gaan aan de eigenheid van elke leerkracht en elke leerling.

 

 

Verscheidenheid verrijkt

 • Eerlijkheid, oprechtheid, tolerantie en respect zijn sleutelwoorden binnen onze werking.

 • Vanuit een positieve omgang met elkaar streven wij naar eerbied voor het ‘anders-zijn’, het ‘bijzonder-zijn’ van elk individu.

 • Diversiteit zien wij als een meerwaarde voor het leerproces van elk kind en de totale vorming van elk persoon.

 

 

Aanbod op maat

 • Ons opvoedings- en onderwijsaanbod wordt afgestemd op de specifieke noden en hulpvraag van het kind en zijn ouders. Op basis hiervan worden de gewenste benadering, ondersteuning en instructie aangeboden.

 • Op regelmatige basis wordt elk kind geëvalueerd. Zowel de voortgang op vlak van schoolse vaardigheden, alsook de werk- en leerhouding en de ontwikkeling op sociaal, emotioneel, lichamelijk en communicatief vlak worden geëvalueerd.

 

 

Toekomstgericht

 • Ons aanbod is, naast een individuele benadering, gericht op participatie.

 • Het leren functioneren in een klasgroep zien wij als een meerwaarde voor kinderen met ASS in de ontwikkeling naar sociale zelfstandigheid.

 • We streven naar een zo zelfstandig en flexibel mogelijk functioneren van het kind op het voor hem/haar meest aangepaste niveau.

 • We oefenen het kind zich weerbaar op te stellen en bereiden het voor op een zo autonoom en volwaardig mogelijke participatie aan het maatschappelijke leven.

 

 

Ouders tellen mee

 • Ouders zien wij als deskundigen van hun kind en als actieve partners binnen het onderwijsgebeuren.

 • Ouders betrekken bij het onderwijs, verrijkt de leeromgeving van de school.

 • We gaan samen met de ouders op zoek naar een afstemming tussen de opvoeding thuis en op school.

 • Ook het CLB en andere hulpverleningsdiensten worden betrokken. Op die manier kan een gepaste begeleiding geboden worden die aansluit bij de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van alle betrokkenen.

 

 

Rust en veiligheid

 • Door de omgeving te verduidelijken en voorspelbaar te maken, willen wij rust en veiligheid bieden. Dit doen wij door duidelijkheid te brengen in tijd, ruimte, communicatie en begeleidingsstijl.

 • Rust en veiligheid verhoogt het welbevinden van elk kind, wat een basisvoorwaarde is om met het leerproces van start te gaan.

bottom of page